Lang Thang
Mục Lục
(Xin bấm vào "đọc" để đọc từng truyện dùng PDF)
  1-Tập Tễnh Tập Tành  (đọc)
  2-Học Hỏi Tìm Tòi Về Stock  (đọc)
  3-Exxon, IBM & ATT  (đọc)
  4-Câu Lạc Bộ Đầu Tư  (đọc)
  5-Thứ Hai Đen 19 Tháng 10, 1987  (đọc)
  6-Quả Bóng Dotcom  (đọc)
  7-Đầu Tư Vào Vàng  (đọc)
  8-Chơi Stock Theo Chỉ Số  (đọc)
                        Hết